СОШ №1 г.КАРА-БАЛТА Кара-Балта шаарындагы №1 жалпы билим берүү орто мектеби

1.Программалык аккредитация

1.Билим берүү программасынын мазмуну жана окуу-методикалык камсыздалышы.1.2 Окуу -усулдук китептер менен камсыздоо
1.3 Маалыматтык ресурстардын саны
1.4 Билим беруу программасынын жана окуу-методикалык камсыздоонун мазмуну
2. 1 Окутуунун план.н максаттарынын болушу
2.2 Окутуу тарбиялоо процессинде инновациялык технологияларды колдонуу.
2.3 Окутууну баалоодо кайтарым байланыш механизминин болушу.
2.4 Билим беруу стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерин баалоо.2.5 Окуучуларга баалоонун колдонулуучу эрежелери
2.6 Коопсуз онуктуруучу жана психологиялык жактан ынгайлуу 2.7 Ички тышкы баалоонун мониторинги
2.8 Кызыктар тараптардын кайрылуулары
3.Кадрдык саясаттын эффективдуулугу 3.1. Педагогикалык кадрлардын квалификациясы
3.2 Физикалык жана психологиялык коопсуз чойро 3.3 Педагогикалык кадрларды узгултуксуз кесиптик онуктуруу
4.Материалдык -техникалык базасы4.2.Билим берүү чөйрөсүнүн талаптарын сактоо